Advinta Consulting

Подробнее на сайте: http://grand-medicine.ruhttp://rich-health.ruhttp://free-health.ru http://firstmedicine.ruhttp://natural-treatment.ru http://begin-travel.ru http://medicine-plus.ruhttp://free-medicine.ru
http://more-health.ru
http://mellmo.ruhttp://german-medicine.ru http://grand-business.ru http://live-medicine.ru http://israeli-medicine.ru http://pilot-in2it.ru

GESCHILLENBESLECHTING

Wanneer u geconfronteerd wordt met een juridisch geschil dat u niet zelfstandig kunt oplossen, of het nu een zakelijke kwestie betreft of van persoonlijke aard is, dan is AdvintA ∞ Consulting de aangewezen firma om u te vertegenwoordigen als bemiddelaar (mediator) of procesvoerder (litigator).

Bemiddeling

Mediation is een niet-contradictoire wijze van alternatieve geschillenbeslechting waarbij een neutrale derde partij bemiddeld om een geschil op te lossen. De mediator heeft niet de bevoegdheid om een besluit over de kwestie te nemen of een uitkomst voor te schrijven. Als een bevredigende oplossing niet kan worden bereikt, kunnen de betrokken partijen alsnog een rechtszaak voeren.
Mediation is een onderdeel van onze praktijk. We worden regelmatig gevraagd voor een echtscheiding of om een reeds gescheiden echtpaar te helpen hun lopende meningsverschillen uit te werken inzake alimentatie, voogdij, bezoekregeling en boedelscheiding.

In sommige gevallen maken we ook gebruik van mediation of arbitrage om financiële geschillen op te lossen.
Om onze klanten de tijd en kosten te besparen van een rechtszaak, onderzoekt AdvintA ∞ Consulting eerst de mogelijkheid van bemiddeling in geschillen die aan de randvoorwaarden voldoen.
In bepaalde gevallen kan ook de rechter in Indonesië mediation gelasten om beide partijen de mogelijkheid te bieden om tot een minnelijke schikking te komen voordat men besluit tot een gerechtelijke procedure.

Procesvoering

Litigation is het voeren van een proces of elke andere gerechtelijke procedure die aan een onafhankelijke rechter wordt voorgelegd om een beslissing te nemen over een juridisch geschil. Advocaten die geschillen betwisten in de rechtbank worden aangeduid als procesvoerders of litigators.
Advocaten zijn soms verplicht om een zaak te behandelen, bijvoorbeeld in gevallen waarbij een bepaald overheidsorgaan betrokken is. In bijna alle gevallen echter, is een advocaat in de arm nemen de beste optie voor degenen die zichzelf niet kunnen of willen vertegenwoordigen in de rechtbank, zeker waar dat Indonesië betreft.

Voor particuliere cliënten, maar ook voor bedrijven met een juridische afdeling is het vaak onverstandig om zelfstandig de gang naar de rechter te maken. Procesvoering omvat een veelheid van juridische reglementen, die niet alleen essentiële kennis van de wetsartikelen vereisen die betrekking hebben op het geschil, maar ook de regels betreffende de procedures die moeten worden gevolgd om een zaak tot een goed einde te brengen.

Zo zijn er regels die bepalen wie een vordering mag indienen, waar en wanneer die moet worden ingediend en in welke vorm. AdvintA ∞ Consulting heeft die kennis en de juridische volmacht. Wij kennen de rechtstaal en weten de weg in de rechtszaal: hoe om te gaan met de (schijnbare) tegenstrijdigheden in de Indonesische wet, om creatieve oplossingen te identificeren binnen het rechtsstelsel en hoe lokaal gewoonterecht (adat) te interpreteren.

lemniscate